Algemene Voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Sabinewensing.com (Wensing Coaching) – gevestigd te Tolhuislaan 123, 4875AK Etten-Leur, Nederland

 

Definities

 In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Sabinewensing.com (Opdrachtnemer) die deze algemene leveringsvoorwaarden gebruikt voor het aanbieden van (Relatie) Coaching en begeleidingstrajecten (zie Opdracht).

Cliënt(en): degene(n) (als individu en/of als stel) die deelneemt aan een begeleiding, advies- of Relatie Coaching traject.

 

Opdracht: alle door Sabinewensing.com aan Cliënt geleverde sessies en diensten (en producten) waaronder Relatie Coaching, training en andere vormen van begeleiding, dan wel alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de Cliënt verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een Opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Cliënt zijn verricht.

 

Artikel 1 Toepassingsgebied 

 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij Opdrachten aan en op alle aanbiedingen en Opdrachten waarbij Sabinewensing.com partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Alle aanbiedingen zijn Eventuele inkoop-of andere voorwaarden van Cliënt zijn niet van toepassing, tenzij deze door Sabinewensing.com uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. De onderhavige leveringsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op Opdrachten met Cliënt, voor de uitvoering waarvan door Sabinewensing.com derden dienen te worden betrokken.
 4. Niet alleen Sabinewensing.com maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige Opdracht voor Sabinewensing.com zijn betrokken, kunnen op deze leveringsvoorwaarden een beroep doen.
 5. Deze leveringsvoorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende Opdrachten en vervolg Opdrachten van de Cliënt.

 

Artikel 2 Aangaan Opdracht 

 1. Opdrachten en nadere Opdrachten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor Sabinewensing.com eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van Sabinewensing.com.
 2. De verplichtingen van Sabinewensing.com gaan nooit verder dan door Sabinewensing.com schriftelijk is bevestigd.

 

Artikel 3 Offerte en totstandkoming Opdracht 

 1. Alle schriftelijke aanbiedingen van Sabinewensing.com zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is Indien Cliënt het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is Sabinewensing.com gerechtigd het aanbod te wijzigingen.
 2. Het aanbod is gebaseerd op de door Cliënt verstrekte informatie, waarbij Sabinewensing.com mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.
 3. Een Opdracht komt pas tot stand indien Cliënt en Sabinewensing.com de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben “het Voorstel”.
 4. De Opdracht tussen Sabinewensing.com en een Cliënt wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 1. Sabinewensing.com kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 2. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of het voorstel opgenomen aanbod dan is Sabinewensing.com daaraan niet gebonden. De Opdracht komt dan niet Opdrachtig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Sabinewensing.com anders aangeeft.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Sabinewensing.com niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een Opdrachtig deel van de opgegeven prijs.
 4. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten.

 

Artikel 4 Medewerking door Cliënt 

 1. Cliënt zal Sabinewensing.com steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Opdracht nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
 2. Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Sabinewensing.com verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
 3. Indien de uitvoering van de Opdracht wordt vertraagd doordat Cliënt zijn in de artikelen 1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door Cliënt verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van Cliënt en is Sabinewensing.com bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.
 4. Sabinewensing.com is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Sabinewensing.com is uit gegaan van door de Client verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

 

Artikel 5 Uitvoering 

 1. Sabinewensing.com neemt bij de uitvoering van de Opdracht een inspanningsverplichting op zich en zal deze Opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap. Sabinewensing.com werkt volgens de volgens de Ethische gedragscode van de NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches).
 2. Sabinewensing.com zal bij het uitvoeren van de Opdracht zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van Cliënt, mits dit naar oordeel van Sabinewensing.com bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de Opdracht.
 3. Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de Opdracht dit vereist, heeft Sabinewensing.com het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd gebeuren in overleg met de Cliënt.
 4. Relatie Coaching en/of begeleiding en/of diensten door Sabinewensing.com verstrekt aan Cliënt dienen altijd als een aanvulling op een eventuele reguliere (of nog te volgen) behandeling door de reguliere geneeskunst of door middel van andere behandelingen gezien te worden en niet ter vervanging. Sabinewensing.com zal nimmer een behandeling door de reguliere geneeskunst of andere behandelingen afraden of ontraden. Sabinewensing.com aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen waaronder kosten en schade als gevolg van het stoppen met een behandeling door de Cliënt bij een reguliere behandelaar of bij andere behandelingen.
 1. De Cliënt draagt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die Sabinewensing.com en Cliënt gezamenlijk doorbrengen als daarna. Sabinewensing.com geeft geen adviezen omtrent te nemen besluiten of veranderingen in iemands leven. Sabinewensing.com ondersteunt uitsluitend het eigen proces en de eigen keuzes van de Cliënt, waarbij het wel voorkomt dat een scala aan mogelijkheden wordt besproken om het proces van inzichtvergroting en gewaarwording van de Cliënt te ondersteunen. De Cliënt blijft echter te allen tijde volledig verantwoordelijk voor diens eigen gedrag en de consequenties daarvan. Sabinewensing.com is niet verantwoordelijk of op enigerlei wijze aansprakelijk, voor te nemen of reeds genomen besluiten of veranderingen in het leven van de Cliënt.

 

Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk 

 1. Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de Opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door Sabinewensing.com in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere Opdracht is getekend.
 2. Deze extra werkzaamheden zullen door Cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Sabinewensing.com. Voor het meerwerk wordt een additionele factuur verstuurd of zal verrekening plaatsvinden met de totaalfactuur van de Opdracht.
 3. Cliënt aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 1 het overeengekomen of verwachte tijdsstip van voltooiing van de Opdracht kan worden beïnvloed.
 4. Indien naar het oordeel van Sabinewensing.com een wijziging in de uitvoering van de Opdracht nodig is om aan de verplichtingen jegens Cliënt te voldoen, is Sabinewensing.com bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

 

Artikel 7 Honorarium 

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Opdracht een tarief per uur of een vast honorarium
 1. Beide tarieven zijn inclusief reis- en verblijfskosten (m.u.v. wanneer er sprake is van overnachtingskosten) en verslaglegging.
 1. Sabinewensing.com mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Opdracht, en zulks niet toerekenbaar is aan Sabinewensing.com, dat in redelijkheid niet van Sabinewensing.com mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Sabinewensing.com zal de Cliënt in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Sabinewensing.com zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

 

Artikel 8 Prijs en betaling 

 1. Betaling door Cliënt dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door Sabinewensing.com aan te wijzen bankrekening. De factuur, wordt bij aanvang van de Opdracht verstuurd (na intake en akkoord van beide partijen voor voortzetting traject) tenzij er sprake is van een eenmalige sessie, dan volgt de factuur achteraf.
 2. Indien Cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeerd hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Sabinewensing.com is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de Cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.
 1. Heeft Cliënt bezwaar tegen een factuur van Sabinewensing.com dan geeft Cliënt dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Cliënt heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien Cliënt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt Cliënt geacht de factuur te hebben aanvaard.
 2. Voorts is Sabinewensing.com gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen en/of vergelijkbare markttarieven zijn gestegen.
 1. Indien door een oorzaak van overmacht zoals vermeld in artikel 10, de Opdracht niet door kan gaan, wordt Cliënt zo snel mogelijk geïnformeerd. Indien de Cliënt en Sabinewensing.com geen vervangende datum voor de Opdracht overeenkomen, wordt het reeds gefactureerde bedrag gecrediteerd en het reeds betaalde bedrag binnen 10 dagen teruggestort door Sabinewensing.com.
 2. Voor Cliënten geldt: het intake gesprek is vrijblijvend en kosteloos. Wanneer er beslist wordt naar aanleiding van de intake met elkaar een Opdracht aan te gaan dan worden de kosten voor de intake gefactureerd. Wanneer er wordt besloten na de intake niet tot een Opdracht te komen dan volgt er geen factuur.
 3. Voor Cliënt geldt: in geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Cliënt zullen de vorderingen van Sabinewensing.com en de verplichtingen van de Cliënt jegens Sabinewensing.com onmiddellijk opeisbaar zijn.

 

Artikel 9 Termijnen 

Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de Cliënt niet het recht de Opdracht te annuleren, of de afname van‑of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij Sabinewensing.com schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en Sabinewensing.com ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

 

Artikel 10 Overmacht 

Bij overmacht worden de leverings-en andere verplichtingen van Sabinewensing.com opgeschort. In dat geval is Sabinewensing.com verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Sabinewensing.com zich bij de uitvoering van de Opdracht bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de Opdracht daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de Opdracht in redelijkheid niet van Sabinewensing.com kan worden gevergd.

Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs-, verkeers‑ en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, en/of hulpmiddelen, ziekte (van ingezet personeel), werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien Sabinewensing.com bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is Sabinewensing.com gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de Cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

 

Artikel 11 Geheimhouding 

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en/of gegevens die zij in het kader van de Opdracht van elkaar of uit andere bron verkregen Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Aan de Opdracht zal door Sabinewensing.com niet zonder toestemming van de Cliënt extern gerefereerd worden.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid 

 1. Behalve voor zover dat naar Nederlands recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van Sabinewensing.com beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering door die verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde Opdrachtsom.
 2. De totale aansprakelijk van Sabinewensing.com wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de Opdracht is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde Opdrachtsom.
 3. Indien Sabinewensing.com aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de Opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 250,– (Zegge: twee honderd en vijftig euro).
 1. Bij Opdrachten met een duur langer dan 1 jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van 1 maal het
 1. De aansprakelijkheid van Sabinewensing.com wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Opdracht ontstaat slechts indien Cliënt Sabinewensing.com onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Sabinewensing.com ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.
 2. Sabinewensing.com is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat Cliënt tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk Sabinewensing.com, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de Opdracht.
 3. Buiten de in artikel 12 lid 1 genoemde aansprakelijkheid rust op Sabinewensing.com geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens Cliënt en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.
 4. Een aanspraak vervalt in ieder geval, als Sabinewensing.com niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.

 

Artikel 13 Intellectueel eigendom 

 1. Voor zover Auteurs-, merk-,modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door Sabinewensing.com ter uitvoering van de Opdracht geleverde diensten, is en blijft Sabinewensing.com houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De Cliënt mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de Cliënt verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-,merk-, model-,handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.
 2. Sabinewensing.com behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 14 Privacy 

Sabinewensing.com respecteert de privacy van de Client en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Sabinewensing.com gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Dat is vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zie hier voor de privacyverklaring.

 

Artikel 15 Annulering 

 1. Sabinewensing.com behoudt zich het recht voor om Opdrachten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi-)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van Sabinewensing.com kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient Sabinewensing.com de annulering schriftelijk aan de Cliënt mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.
 2. Een begeleidings- of Coaching sessie (als onderdeel van Opdracht) kan tot 72 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 72 uur is Sabinewensing.com gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor de Opdracht in rekening te brengen. Indien de Cliënt niet op datum van Opdracht verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.
 3. Na bevestiging van de Opdracht gaat een termijn van 14 dagen in werking. Gedurende die tijd kan er kosteloos geannuleerd worden. Indien daarna de Opdracht ongedaan moet worden gemaakt, berekent Sabinewensing.com tot 90 dagen voor aanvang € 100,- Tot 60 dagen voor aanvang een bedrag van € 450,-. Vanaf 30 dagen voor aanvang worden de volledige kosten van de Opdracht in rekening gebracht.

 

Artikel 16 Vrijwaring 

Cliënt vrijwaart Sabinewensing.com voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden en welke aan Cliënt toerekenbaar is.

 

Artikel 17 Beëindiging 

Tussentijdse beëindiging van een Opdracht is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de Opdracht zoals overeengekomen in bevestigde opdrachtbevestiging/offerte door Cliënt, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn.

 

Artikel 18 Toepasselijk recht 

Op alle Opdrachten is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 19 Geschillen 

 1. Alle geschillen tussen Sabinewensing.com en Cliënt die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Opdracht of van Opdrachten en akten die daarvan het gevolg zijn, zullen worden beslecht door middel van gerechtelijke procedures voor de bevoegde rechter te Dit in het geval dat er geen onderlinge oplossing wordt gevonden na het indienen van de klacht door Cliënt bij Sabinewensing.com.
 2. Sabinewensing.com is aangesloten bij NOBCO (Nederlandse Order van Beroepscoaches). Er kan een beroep gedaan worden op de betreffende klachtenregeling.
 3. Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door Cliënt van verplichtingen voortvloeiende uit de Opdracht komen voor rekening van Cliënt.

 

Artikel 20 Slotbepaling 

 1. Sabinewensing.com is bevoegd deze Algemene Leveringsvoorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst overhandigde versie van de algemene leveringsvoorwaarden.
 2. Ingeval een of meer bepalingen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.
 3. Cliënt is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de Opdracht over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sabinewensing.com.